', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Stichting Validering examens mbo

 

VEMBO stelt zich ten doel beheer en borging van de norm voor valide exameninstrumenten in het mbo en al hetgeen hiermee verband houdt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het beheren van de norm voor valide exameninstrumenten en wanneer nodig voorstellen doen voor actualisatie van de norm;
  • het aantrekken en selecteren van meerdere validerende en certificerende autoriteiten waar onderwijsinstellingen en te certificeren instanties terecht kunnen voor het extern valideren van exameninstrumenten en certificering en deze informatie ontsluiten voor de onderwijsinstellingen en examenproductinstanties;
  • het beheren van de set van eisen die gesteld wordt aan validerende en certificerende autoriteiten;
  • het beheren van de systematiek bij het valideren van examenproducten;
  • monitoring en handhaving van de uitvoering bij het valideren van examenproducten.

Activiteitenplan 

Publicaties

Hercertificering

De hercertificering zal plaatsvinden conform eerder gemaakte afspraken. Dus in lijn met het bestaande kader werkwijze certificerende autoriteiten met als basis de norm voor valide exameninstrumenten. Daarbij worden wel indien mogelijk andere exameninstrumenten voor de steekproef geselecteerd. 

Het bestuur vindt continuering van de afspraken rondom valide exameninstrumenten juist in de beginfase van belang. Dit schept duidelijkheid in de sector en biedt rust en tijd om het effect van de afspraken ook op de middellange termijn zichtbaar te maken. Bij dit besluit is ook de impact van het herzien van het onderzoekskader van inspectie – dat vanaf 1 augustus 2021 van kracht wordt – meegewogen. Het bestuur schat in dat beoogde wijzigingen niet tegenstrijdig zijn met de bestaande norm voor valide exameninstrumenten.