', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Hoe worden scholen gehouden aan het gebruik van de routekaart en bijbehorende afspraken?

23 jul , 2018  

Dit is vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022. De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in deze afspraken het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd. De afspraken gaan ook over hoe scholen zich verantwoorden over het gebruik van de drie routes en […]

Waar staat beschreven dat scholen de drie routes moeten gebruiken incl. bijbehorende afspraken?

23 jul , 2018  

Dit staat beschreven in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022. De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in deze afspraken het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd. Er wordt voor elke route aangegeven welke afspraken er gelden. Daarnaast gaan de afspraken ook over hoe […]

Vanaf welke datum moeten scholen valide exameninstrumenten inzetten?

23 jul , 2018  

De norm voor valide exameninstrumenten is van kracht vanaf de invoeringsdatum: 1 augustus 2018. Het toepassen van de norm voor valide exameninstrumenten op de drie routes is vastgelegd in de Afspraken valide Exameninstrumenten mbo 2022.

Voor welke exameninstrumenten gelden de afspraken voor validering van exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

De afspraken gelden voor: = beroepsgerichte (instellings-) examens voor kwalificaties = examens voor keuzedelen waar een certificaat aan verbonden is = generieke instellingsexamens (Nederlands, Engels en rekenen) De afspraken zijn niet van toepassing op de centrale examens, examens voor keuzedelen waaraan geen certificaat is verbonden en de verplichte externe examinering van beroepsvereisten. Dit is vastgelegd […]

Een school koopt voor een deel van de kwalificatie exameninstrumenten in en voor een ander deel wordt zelf geconstrueerd, mag dat?

23 jul , 2018  

Ja. Scholen kunnen ervoor kiezen om voor één kwalificatie meerdere routes te bewandelen om te komen aan valide exameninstrumenten. Let hierbij op dat het totaal van exameninstrumenten – inkoop en zelf geconstrueerd – dekkend is voor de kwalificatie.

Wat zijn de collectieve afspraken en hoe verhouden ze zich tot de drie routes naar valide exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

De collectieve afspraken zijn gemaakt door de MBO Raad en de NRTO, namens hun leden. Daarin is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen. In de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022 wordt dit principe doorgezet: hier is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier. Daarnaast is afgesproken dat als scholen toch zelf […]

Moeten valide exameninstrumenten ook nog door de examencommissie vastgesteld worden?

23 jul , 2018  

Ja. Vaststellen is een wettelijke taak waar de examencommissie expliciet voor verantwoordelijk is (Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 7.4.5a.). Alle exameninstrumenten die via route 1, 2 of 3 tot stand zijn gekomen, moeten door de examencommissie worden vastgesteld. Dus ook wanneer route 1 wordt gevolgd, moeten examencommissies exameninstrumenten vaststellen. Wel kan een examencommissie kiezen om […]

Hoe moet een school zich verantwoorden over de totstandkoming van valide exameninstrumenten?

23 jul , 2018  

Het werken volgens de drie routes naar een valide exameninstrument is vastgelegd in Afspraken voor valide exameninstrumenten mbo 2022 gemaakt tussen de MBO Raad, de NRTO en het ministerie van OCW. Een school: maakt voorafgaand aan inzet van exameninstrumenten bij examinering per kwalificatie de keuze welke route(s) zij doorloopt. Gemaakte afwegingen en keuzes zijn tot […]

Wat betekent het werken met valide exameninstrumenten voor het toezicht van de Onderwijsinspectie?

23 jul , 2018  

De formele taak van de inspectie wijzigt niet met de introductie van de drie routes. Het toezicht op de kwaliteit van exameninstrumenten vindt plaats aan de hand van het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs 2021. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten zijn hiermee in lijn.