', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Route 2: kwalificatie overzichten toegang

Niet iedere kwalificatie heeft toegang tot route 2. In het kwalificatie-overzicht route 2 is zichtbaar welke kwalificaties wel toegang hebben en welke niet. Ook staan in het overzicht de servicedocumenten en informatie over de invloed van de beroepscontext op de examinering. Beide zijn van belang bij het volgen van de afspraken in route 2.

Waar gaat de toegang van een kwalificatie tot route 2 over?

Het mbo werkt met kwalificaties, daarin zijn de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen beschreven. Onderwijs en examinering in een school zijn hierop gebaseerd. Uit onderzoek is gebleken dat het voor de ene kwalificatie complexer is om te komen tot een exameninstrument dan voor de andere kwalificatie. Dit komt bijvoorbeeld omdat de inhoud van sommige kwalificaties (erg) specifiek is omschreven en van andere kwalificaties (erg) generiek. Er is methodiek ontwikkeld op basis waarvan wordt bepaald hoe complex het is om zelf een exameninstrument te construeren voor een kwalificatie.

Alle kwalificaties zijn met deze methodiek geanalyseerd, de kwalificaties die bestempeld zijn zeer complex mogen route 2 niet doorlopen. In de kwalificatie-overzichten staat vermeld voor welke kwalificaties wat geldt:

  • Toegang – Voor kwalificaties waarbij staat vermeld ‘toegang tot route 2’, kan route 2 worden vervolgd. Voor de generieke eisen Nederlands en Engels kan route 2 voor alle kwalificaties vervolgd worden.
  • Geen Toegang – Het is voor kwalificaties die geen toegang hebben tot route 2 te risicovol om via route 2 te komen tot een valide exameninstrument. Deze kwalificaties kunnen niet door in route 2, maar kunnen terecht in route 1 (als er inkoop mogelijks is) of route 3.

Meer lezen over de methodiek die gebruikt is om te komen tot deze verdeling? Lees hierover in de ‘Achtergrond: Toegang van kwalificaties tot route 2‘.

Servicedocumenten

In route 2 dienen scholen servicedocumenten te gebruiken die hen helpen bij het construeren van het exameninstrument. In het kwalificatie-overzicht zijn de servicedocumenten geselecteerd waar het om gaat. Deze servicedocumenten zijn in afstemming met de scholen door de MBO Raad aan het overzicht toegevoegd. Heb je zelf een relevant servicedocument wat je graag aan het overzicht toe zou willen voegen? Neem dan contact op met de Btg-adviseur die verantwoordelijk is voor de betreffende sector.

Invloed van beroepscontext

Tijdens de analyse van de kwalificaties is naar voren gekomen dat wanneer de beroepscontext veel invloed heeft op de kwalificatie-eisen dat een complicerende factor is bij het construeren van exameninstrumenten. Vandaar dat in route 2 extra aandacht hieraan wordt besteed. In het verplicht te gebruiken document ‘Stappen route 2‘ worden scholen gevraagd om de beroepscontext te duiden en met het beroepenveld afwegingen te maken om te komen tot een exameninstrument. Dit hoeft een school alleen te doen als voor de betreffende kwalificatie in het kwalificatie-overzicht is vermeld dat de context ‘veel invloed’ heeft.

Actualisatie

Op deze pagina vind je altijd het meest actuele overzicht van alle kwalificaties en hun toegang tot route 2. Daarbij staan ook de openbare servicedocumenten die je gebruikt in route 2. De nieuwste dataset is van juni 2021. Er wordt jaarlijkse een nieuwe dataset opgeleverd.

Gebruik servicedocumenten bij route 2

Voor het construeren van examens conform route 2 (zie document Stappenplan route 2), geldt dat als er gesproken wordt over het gebruik van servicedocumenten, dit de openbaar beschikbare servicedocumenten betreft. In de opgenomen links naar servicedocumenten in het overzicht van alle kwalificaties wordt aangegeven of de servicedocumenten openbaar beschikbaar zijn of niet.

Totaaloverzicht kwalificaties

Op deze pagina vind je het totaaloverzicht van alle kwalificaties met het onderscheid toegang/geen toegang route 2, inzicht in openbaar toegankelijke servicedocumenten en informatie over de invloed van context.

Overzicht van de kwalificaties die geen toegang hebben tot route 2

In de nieuwe overzichten van juni 2021 zijn verschillende nieuwe kwalificaties toegevoegd met ingangsdatum augustus2021. LET OP: in het de overzichten 2021 staan enkele kwalificaties op ‘toegang’ met de vermelding dat de servicedocumenten in ontwikkeling zijn. De servicedocumenten zijn voorwaardelijk voor deze kwalificaties voor het toegang tot route 2. Eerder is er GEEN toegang tot route 2 voor deze kwalificaties.