', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Route 2: zelf construeren

Een school kan ervoor kiezen om zelf of samen met andere scholen een valide exameninstrument te construeren in route 2. In route 2 de afspraken die van toepassing zijn in route 2, de afspraken zijn gevat in het document ‘Stappen route 2‘. Met het gebruik van dit document bij het construeren van de exameninstrumenten borgt de school o.a. dat de collectieve afspraken gevolgd worden en dat het instrument voldoet aan de producteisen voor de norm voor valide exameninstrumenten. De proces- en organisatie eisen uit de norm kan de school gebruiken als referentiekader voor de operationalisering van de collectieve afspraken.

Let op!

  • Route 2 kan alleen doorlopen worden voor de scholen die de collectieve afspraken ondertekend hebben, dat zijn leden van de NRTO en de MBO Raad.
  • Niet iedere kwalificatie heeft toegang tot route 2. Of een kwalificatie wel of geen toegang heeft, staat in het ‘kwalificatie-overzicht route 2’. Daar vind je ook aanvullende informatie voor het construeren in route 2 (zoals servicedocumenten). Benieuwd waarom bepaalde kwalificaties geen toegang hebben tot route 2? Lees hier meer over de achtergrond.  

Stappen route 2

Als school zelf exameninstrumenten construeren? Doe dit volgens de afspraken zoals beschreven in de publicatie ‘Stappen route 2’.

Route 2 gaat over het zelf of samen met andere scholen construeren van een exameninstrument binnen de collectieve afspraken. Route 2 staat alleen open voor de ondertekenaars hiervan (leden van de MBO Raad en NRTO).

Voorheen spraken we op deze pagina over een rating voor elke kwalificatie: een A,B of C-rating. Vanwege de doorontwikkeling van route 2 communiceren we de rating niet meer. Alle kwalificaties met een A of B-rating vallen nu in de categorie ‘Toegang tot route 2’ en alle kwalificaties met een C-rating vallen nu in de categorie ‘Geen toegang tot route 2’. 

Stappenplan route 2 voor kwalificatie x

Als scholen in route 2 zelf valide exameninstrumenten construeren, volgen zij de afspraken in route 2. In het document ‘Stappen route 2‘ is beschreven wat de afspraken zijn en wordt aan de hand van een aantal stappen toegelicht waar een school in route 2 aan moet voldoen. Het gaat over de totstandkoming van zowel exameninstrumenten voor beroepsgerichte instellingsexamens als instellingsexamens voor generieke eisen Nederlands en Engels. Alleen wanneer alle stappen in dit document worden gevolgd, kan een school komen tot een valide exameninstrument in route 2.

Totstandkoming stappenplan

Dit document is op initiatief van de kwartiermaker Validering Examens MBO tot stand gekomen. Daarvoor is samengewerkt met een afvaardiging van verschillende mbo-scholen. Ook hebben enkele examenleveranciers meegekeken.

Toelichting gebruik stappenplan

De afspraken binnen route 2 hebben betrekking op zowel het proces van construeren en vaststellen als op de inhoud van het exameninstrument, het product. Daarbij geldt dat een deel van de afspraken schoolbreed ingevuld kan worden en een deel van de afspraken specifiek per exameninstrument invulling krijgt. Dit is mede afhankelijk van de wijze waarop een mbo-school het constructieproces heeft ingericht. Scholen bepalen zelf hoe zij de stappen organiseren binnen de school. De inhoud ‘het wat’ van de stappen moet geborgd zijn.

De stappen (toelichting op de stappen vind je in het document Stappen route 2)

Stap 1: Borg collectieve afspraken route 2
Stap 2: Controleer toegang/geen toegang route 2
Stap 3: Controleer context kwalificatie
Stap 4: Controleer beschikbaarheid servicedocument
Stap 5: Controleer producteisen norm voor valide exameninstrumenten

NB. Voor de ontwikkeling van instellingsexamens Nederlands/Engels kunnen stap 2 en 3 overgeslagen worden.

Werkafspraken over wijzigen van valide exameninstrumenten

Wijzigingen aan valide instrumenten uit route 2 kunnen volgens de afspraken in route 2 doorgevoerd worden om weer te komen tot een valide instrument. Lees hier meer over in de werkafspraken die hierover gemaakt zijn.