', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Veelgestelde vragen – Routekaart

Hoe worden scholen gehouden aan het gebruik van de routekaart en bijbehorende afspraken?

Dit is vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022.
De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in deze afspraken het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd. De afspraken gaan ook over hoe scholen zich verantwoorden over het gebruik van de drie routes en hoe handhaving op het naleven van de afspraken plaatsvindt. De MBO Raad en NRTO vullen die handhaving vanuit hun collectieve verantwoordelijkheid in.

 

 

 

Waar staat beschreven dat scholen de drie routes moeten gebruiken incl. bijbehorende afspraken?

Dit staat beschreven in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022. De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in deze afspraken het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd.
Er wordt voor elke route aangegeven welke afspraken er gelden. Daarnaast gaan de afspraken ook over hoe scholen zich verantwoorden over het gebruik van de drie routes en hoe handhaving op het naleven van de afspraken plaatsvindt. De MBO Raad en NRTO vullen die handhaving vanuit hun collectieve verantwoordelijkheid in.

Vanaf welke datum moeten scholen valide exameninstrumenten inzetten?

De norm voor valide exameninstrumenten is van kracht vanaf de invoeringsdatum: 1 augustus 2018. Het toepassen van de norm voor valide exameninstrumenten op de drie routes is vastgelegd in de Afspraken valide Exameninstrumenten mbo 2022.

Voor welke exameninstrumenten gelden de afspraken voor validering van exameninstrumenten?

De afspraken gelden voor:
= beroepsgerichte (instellings-) examens voor kwalificaties
= examens voor keuzedelen waar een certificaat aan verbonden is
= generieke instellingsexamens (Nederlands, Engels en rekenen)
De afspraken zijn niet van toepassing op de centrale examens, examens voor keuzedelen waaraan geen certificaat is verbonden en de verplichte externe examinering van beroepsvereisten.
Dit is vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022.

Een school koopt voor een deel van de kwalificatie exameninstrumenten in en voor een ander deel wordt zelf geconstrueerd, mag dat?

Ja. Scholen kunnen ervoor kiezen om voor één kwalificatie meerdere routes te bewandelen om te komen aan valide exameninstrumenten. Let hierbij op dat het totaal van exameninstrumenten – inkoop en zelf geconstrueerd – dekkend is voor de kwalificatie.

Wat zijn de collectieve afspraken en hoe verhouden ze zich tot de drie routes naar valide exameninstrumenten?

De collectieve afspraken zijn gemaakt door de MBO Raad en de NRTO, namens hun leden. Daarin is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen. In de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022 wordt dit principe doorgezet: hier is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier.
Daarnaast is afgesproken dat als scholen toch zelf exameninstrumenten construeren dat dan een mbo-brede set van vijf criteria toegepast moet worden bij het construeren en vaststellen van exameninstrumenten:
= Wettelijke kaders, kwalificatiedossier en standaarden zijn uitgangspunt
= Scholen en bedrijfsleven zijn aantoonbaar betrokken

= Onafhankelijkheid is gewaarborgd

= Systematisch en volgens vastgestelde processen

= Constructeurs en vaststellers hebben inhoudelijke expertise en handelen professioneel
Deze collectieve afspraken zijn verplicht na te leven bij gebruik van route 2.

Moeten valide exameninstrumenten ook nog door de examencommissie vastgesteld worden?

Ja. Vaststellen is een wettelijke taak waar de examencommissie expliciet voor verantwoordelijk is (Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 7.4.5a.). Alle exameninstrumenten die via route 1, 2 of 3 tot stand zijn gekomen, moeten door de examencommissie worden vastgesteld.
Dus ook wanneer route 1 wordt gevolgd, moeten examencommissies exameninstrumenten vaststellen. Wel kan een examencommissie kiezen om deze vaststelling proportioneel of risicogericht uit te voeren. De examencommissie blijft op deze wijze eindverantwoordelijk voor het inzetten van valide exameninstrumenten. Lees meer hierover in de handreiking van het Kennispunt Onderwijs & Examinering.

Hoe moet een school zich verantwoorden over de totstandkoming van valide exameninstrumenten?

Het werken volgens de drie routes naar een valide exameninstrument is vastgelegd in Afspraken voor valide exameninstrumenten mbo 2022 gemaakt tussen de MBO Raad, de NRTO en het ministerie van OCW.
Een school:

  • maakt voorafgaand aan inzet van exameninstrumenten bij examinering per kwalificatie de keuze welke route(s) zij doorloopt. Gemaakte afwegingen en keuzes zijn tot op het niveau van de kwalificatie herleidbaar;
  • maakt jaarlijks de toepassing van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo door de school inzichtelijk. De school
  • maakt hiervoor op hoofdlijn haar beleidskeuzes en afwegingen over het (in principe) inkopen van exameninstrumenten bij een gecertificeerde instantie (route 1) danwel het zelf construeren van examens (route 2 en 3) inzichtelijk;
    stelt, via de MBO Raad of NRTO,informatie over de toepassing van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo door de school beschikbaar aan de uitvoerder van de monitoring (Stichting Valide Exameninstrumenten MBO) ten behoeve van een jaarlijkse monitoring die plaatsvindt op geaggregeerd niveau (alle mbo-scholen).

De verantwoording van het gebruik van de routekaart is onderdeel in het proces van examinering. Het is aan de school zelf om te bepalen hoe ze de verantwoording inrichten en wie de verantwoording doet.

Wat betekent het werken met valide exameninstrumenten voor het toezicht van de Onderwijsinspectie?

De formele taak van de inspectie wijzigt niet met de introductie van de drie routes. Het toezicht op de kwaliteit van exameninstrumenten vindt plaats aan de hand van het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs 2021. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten zijn hiermee in lijn.