', 'stichtingvalideringexamensmbo.nl'); ga('send', 'pageview');

Veelgestelde vragen

Gelden de routes ook voor exameninstrumenten van keuzedelen?

Ja en nee.
Ja, de drie routes zijn van toepassing voor die keuzedelen waaraan een mbo-certiicaat is verbonden.
Nee, het gebruik van de drie routes is niet van toepassing voor alle andere keuzedelen.

 

Vanaf wanneer is de norm voor valide exameninstrumenten van kracht?

De norm voor valide exameninstrumenten is van kracht vanaf de invoeringsdatum 1 augustus 2018.
Het toepassen van de norm voor valide exameninstrumenten op de drie routes is vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022.

Aan welke kwaliteitscriteria moet een valide exameninstrument voldoen?

In de norm voor valide exameninstrumenten zijn kwaliteitscriteria (producteisen) beschreven waaraan een exameninstrument moet voldoen. De producteisen voor een valide exameninstrument kan je hier vinden. Door het volgen van de drie routes en de bijbehorende afspraken, zorgt de school dat valide exameninstrumenten worden ingezet.

Hoe kan je exameninstrumenten in route 3 ter validering aanbieden?

Scholen kunnen exameninstrumenten bij een validerende autoriteit aanbieden ter validering. Externe validering vindt plaats op het niveau van het exameninstrument. Dat betekent dat bij externe validering per instrument wordt getoetst of deze voldoet aan de producteisen. De proces- en organisatie-eisen zijn hier niet van toepassing. De verschillende validerende autoriteiten vind je hier.

 

 

Mogen alle kwalificaties route 2 doorlopen?

Ja, alle kwalificaties mogen route 2 doorlopen.

Waarom is er geen sprake meer van wel of geen toegang voor route 2?

Voorheen werd bepaald aan de hand van de context en de complexiteit van een kwalificatiedossier of een school wel of geen toegang had tot route 2. Bij het ingaan van de nieuwe Afspraken valide exameninstrumenten 2022 is besloten om de toegang sterk te vereenvoudigen.

 

 

Hoe werkt route 2?

Scholen die de collectieve afspraken voor het construeren en vaststellen van exameninstrumenten ondertekend hebben (alle bekostigde scholen en scholen die lid zijn van de NRTO) kunnen aan de slag in route 2. In route 2 kunnen scholen zelf of samen met andere scholen exameninstrumenten construeren. In route 2 moet een school de afspraken volgen van ‘Stappen route 2‘.

Zijn de drie routes ook verplicht voor instellingsexamens Nederlands, Engels en rekenen?

Ja, de routekaart moet ook worden doorlopen voor de generieke instellingsexamens Nederlands, Engels en rekenen. Ook voor deze examens moeten ‘valide exameninstrumenten’ ingezet worden. Om voor generieke instellingsexamens tot valide exameninstrumenten in route 2 te komen moeten scholen de afspraken volgen van ‘Stappen route 2‘.
De routekaart is niet van toepassing op de centrale examens.

Op welke wijze is de norm voor valide exameninstrumenten op route 2 van toepassing?

In route 2 volgen scholen een aantal stappen waarmee ze komen tot valide exameninstrumenten: ‘Stappen route 2‘. In die stappen komt de norm ook aan bod. Zo dienen exameninstrumenten te voldoen aan de producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten. De proces- en organisatie eisen gelden als referentie voor de operationalisering van de collectieve afspraken voor het construeren en vaststellen van exameninstrumenten (juni 2016).

Op welke wijze is de norm voor valide exameninstrumenten op route 1 van toepassing?

In route 1 neemt een school voor een bepaalde kwalificatie valide exameninstrumenten af bij een een gecertificeerde instantie. Om gecertificeerd te kunnen worden, wordt de instantie die de exameninstrumenten ontwikkelt, getoetst aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten. Voor certificering gelden de producteisen (op basis van een steekproef uit het totaal van exameninstrumenten), proces- en organisatie-eisen.

Mag de school wijzigen aan valide exameninstrumenten?

Zodra er gewijzigd wordt aan een valide exameninstrument is het instrument niet meer valide.
Wijzigen mag alleen wanneer de wijzigingen worden toegepast via één van de drie routes voor valide exameninstrumenten. Op deze manier kan het gewijzigde instrument weer valide worden.
Lees in deze publicatie hoe dit werk: 10 Toepassing valide exameninstrumenten – versie 2022

Mag de school zelf een examenopdracht aanpassen (of vervangen) van een valide exameninstrument?

Bij valide exameninstrumenten met een examenopdracht (vaak kaderexamen met referentieopdrachten genoemd) mag de school volgens de instructie van de examenleverancier de examenopdracht vervangen.
De school moet het instrument dan valide maken door bij het vervangen van de examenopdracht de instructie te volgen en vervolgens de examencommissie te laten verifiëren dat de vervangen examenopdracht tot stand is gekomen conform instructie en er wederom sprake is van een instrument dat aan de producteisen van de norm voor valide exameninstrumenten voldoet.
Lees in deze publicatie hoe dit werk: 10 Toepassing valide exameninstrumenten – versie 2022

Hoe worden scholen gehouden aan het gebruik van de routekaart en bijbehorende afspraken?

Dit is vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022.
De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in deze afspraken het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd. De afspraken gaan ook over hoe scholen zich verantwoorden over het gebruik van de drie routes en hoe handhaving op het naleven van de afspraken plaatsvindt. De MBO Raad en NRTO vullen die handhaving vanuit hun collectieve verantwoordelijkheid in.

 

 

 

Waar staat beschreven dat scholen de drie routes moeten gebruiken incl. bijbehorende afspraken?

Dit staat beschreven in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022. De MBO Raad, NRTO, ExSamen (vereniging van examenleveranciers) en het ministerie van OCW hebben in deze afspraken het werken met de drie routes naar een valide exameninstrument vastgelegd.
Er wordt voor elke route aangegeven welke afspraken er gelden. Daarnaast gaan de afspraken ook over hoe scholen zich verantwoorden over het gebruik van de drie routes en hoe handhaving op het naleven van de afspraken plaatsvindt. De MBO Raad en NRTO vullen die handhaving vanuit hun collectieve verantwoordelijkheid in.

Vanaf welke datum moeten scholen valide exameninstrumenten inzetten?

De norm voor valide exameninstrumenten is van kracht vanaf de invoeringsdatum: 1 augustus 2018. Het toepassen van de norm voor valide exameninstrumenten op de drie routes is vastgelegd in de Afspraken valide Exameninstrumenten mbo 2022.

Voor welke exameninstrumenten gelden de afspraken voor validering van exameninstrumenten?

De afspraken gelden voor:
= beroepsgerichte (instellings-) examens voor kwalificaties
= examens voor keuzedelen waar een certificaat aan verbonden is
= generieke instellingsexamens (Nederlands, Engels en rekenen)
De afspraken zijn niet van toepassing op de centrale examens, examens voor keuzedelen waaraan geen certificaat is verbonden en de verplichte externe examinering van beroepsvereisten.
Dit is vastgelegd in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022.

Een school koopt voor een deel van de kwalificatie exameninstrumenten in en voor een ander deel wordt zelf geconstrueerd, mag dat?

Ja. Scholen kunnen ervoor kiezen om voor één kwalificatie meerdere routes te bewandelen om te komen aan valide exameninstrumenten. Let hierbij op dat het totaal van exameninstrumenten – inkoop en zelf geconstrueerd – dekkend is voor de kwalificatie.

Wat zijn de collectieve afspraken en hoe verhouden ze zich tot de drie routes naar valide exameninstrumenten?

De collectieve afspraken zijn gemaakt door de MBO Raad en de NRTO, namens hun leden. Daarin is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen. In de Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022 wordt dit principe doorgezet: hier is afgesproken dat scholen in principe exameninstrumenten inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier.
Daarnaast is afgesproken dat als scholen toch zelf exameninstrumenten construeren dat dan een mbo-brede set van vijf criteria toegepast moet worden bij het construeren en vaststellen van exameninstrumenten:
= Wettelijke kaders, kwalificatiedossier en standaarden zijn uitgangspunt
= Scholen en bedrijfsleven zijn aantoonbaar betrokken

= Onafhankelijkheid is gewaarborgd

= Systematisch en volgens vastgestelde processen

= Constructeurs en vaststellers hebben inhoudelijke expertise en handelen professioneel
Deze collectieve afspraken zijn verplicht na te leven bij gebruik van route 2.

Moeten valide exameninstrumenten ook nog door de examencommissie vastgesteld worden?

Ja. Vaststellen is een wettelijke taak waar de examencommissie expliciet voor verantwoordelijk is (Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 7.4.5a.). Alle exameninstrumenten die via route 1, 2 of 3 tot stand zijn gekomen, moeten door de examencommissie worden vastgesteld.
Dus ook wanneer route 1 wordt gevolgd, moeten examencommissies exameninstrumenten vaststellen. Wel kan een examencommissie kiezen om deze vaststelling proportioneel of risicogericht uit te voeren. De examencommissie blijft op deze wijze eindverantwoordelijk voor het inzetten van valide exameninstrumenten. Lees meer hierover in de handreiking van het Kennispunt Onderwijs & Examinering.

Hoe moet een school zich verantwoorden over de totstandkoming van valide exameninstrumenten?

Het werken volgens de drie routes naar een valide exameninstrument is vastgelegd in Afspraken voor valide exameninstrumenten mbo 2022 gemaakt tussen de MBO Raad, de NRTO en het ministerie van OCW.
Een school:

  • maakt voorafgaand aan inzet van exameninstrumenten bij examinering per kwalificatie de keuze welke route(s) zij doorloopt. Gemaakte afwegingen en keuzes zijn tot op het niveau van de kwalificatie herleidbaar;
  • maakt jaarlijks de toepassing van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo door de school inzichtelijk. De school
  • maakt hiervoor op hoofdlijn haar beleidskeuzes en afwegingen over het (in principe) inkopen van exameninstrumenten bij een gecertificeerde instantie (route 1) danwel het zelf construeren van examens (route 2 en 3) inzichtelijk;
    stelt, via de MBO Raad of NRTO,informatie over de toepassing van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo door de school beschikbaar aan de uitvoerder van de monitoring (Stichting Valide Exameninstrumenten MBO) ten behoeve van een jaarlijkse monitoring die plaatsvindt op geaggregeerd niveau (alle mbo-scholen).

De verantwoording van het gebruik van de routekaart is onderdeel in het proces van examinering. Het is aan de school zelf om te bepalen hoe ze de verantwoording inrichten en wie de verantwoording doet.

Wat betekent het werken met valide exameninstrumenten voor het toezicht van de Onderwijsinspectie?

De formele taak van de inspectie wijzigt niet met de introductie van de drie routes. Het toezicht op de kwaliteit van exameninstrumenten vindt plaats aan de hand van het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs 2021. De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten zijn hiermee in lijn.

Hoe kan een examenleverancier zich laten certificeren?

Er zijn verschillende certificerende autoriteiten die een examenleverancier kunnen certificeren. Dit doen zij aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten. Ook zijn er kaders gesteld waarbinnen de certificerende autoriteiten werken. Examenleveranciers die zich willen laten certificeren kunnen zelf contact opnemen met een certificerende autoriteit die hiervoor geselecteerd is. Meer informatie over de certificerende autoriteiten en hun contactgegevens vind je hier.

Waaraan moet een gecertificeerde examenleverancier voldoen?

In de norm voor valide exameninstrumenten zijn product-, proces- en organisatie-eisen opgenomen. Een examenleverancier die zich wil laten certificeren moet aan al deze eisen voldoen. Een certificerende autoriteit zal de producteisen (op basis van een steekproef uit het totaal van exameninstrumenten), en de proces- en organisatie-eisen toetsen.

Wie voeren de certificering van examenleveranciers uit?

Certificering wordt gedaan door een aantal hiervoor geselecteerde onafhankelijke autoriteiten. Een certificerende autoriteit is benoemd op basis van een aantal eisen. Een certificerende autoriteit gaat vervolgens aan de hand van de norm voor valide exameninstrumenten (product-, proces en organisatie-eisen) instanties toetsen en certificeren. Daarbij zijn een aantal kaders opgesteld waarbinnen de autoriteiten werken. Meer informatie over de certificerende autoriteiten en hun contactgegevens vind je hier.

Wie benoemt de certificerende autoriteiten?

Dit doet Stichting VEMBO. Er wordt door de stichting certificerende autoriteiten benoemd die examenleveranciers kunnen certificeren in route 1 en exameninstrumenten valideren in route 3. Een certificerende autoriteit wordt benoemd op basis van een set eisen. Hier vind je de autoriteiten die benoemd zijn.

 

Hoe kan ik mijn exameninstrumenten extern laten valideren (route 3)?

Er zijn verschillende certificerende autoriteiten die exameninstrumenten kunnen valideren in route 3. Dit doen zij aan de hand van de producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten. Ook zijn er kaders opgesteld waarbinnen de certificerende autoriteiten werken. Je kunt zelf contact opnemen met een autoriteit die hiervoor geselecteerd is. Hier vind je meer informatie over de certificerende autoriteiten en hun contactgegevens.

Wie voeren de externe validering uit in route 3?

Er worden door de stichting certificerende autoriteiten benoemd die die naast het certificeren van examenleveranciers ook exameninstrumenten die in route 3 geconstrueerd zijn kunnen valideren. Een certificerende autoriteit wordt benoemd op basis van een set eisen. Hier vind je de autoriteiten die in route 3 exameninstrumenten mogen valideren.